Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Verejné obstarávanie

Naši právnici majú bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva a zastupovaním klientov v súvislosti s verejným obstarávaním a PPP projektmi, tak na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj na strane uchádzačov a záujemcov.

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave zadaní, zákaziek a zmluvnej dokumentácie, ďalej pri posúdení podmienok a kritérií účasti a príprave ponúk. Rovnako klientov zastupujeme pri revíznych postupoch, žiadostiach o nápravu, či v konaniach o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie SR, ako aj pri súdnych prieskumoch rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR.

Klientom poskytujeme aj služby súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora (RPVS) či zápisom do iných registrov na účely splnenia podmienok účasti vo verejných obstarávaniach, ako aj uzatvárania a plnenia zmlúv s verejnými obstarávateľmi.

Naše skúsenosti

Významná zahraničná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo jednej z najväčších stavebných spoločností pôsobiacej na českom a slovenskom trhu pri použití revíznych postupov a pri príprave námietok proti vylúčeniu klienta ako člena skupiny dodávateľov z verejného obstarávania na Slovensku.

Popredné vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry a prevádzkovateľ portálu právnych informácií

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov proti zámeru verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu v hodnote miliónov eur postupom priameho rokovacieho konania, ako aj voči verejnému obstarávaniu vyhlásenému formou súťažného dialógu.

Medzinárodný letecký prepravca

Právne poradenstvo týkajúce sa uzavretia marketingovej zmluvy so slovenským verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj možnosti uzavretia zmluvy postupom priameho rokovacieho konania.

Ústredný orgán štátnej správy na úseku dopravy

Právne poradenstvo ohľadom procesu a nastavení kritérií výberu prevádzkovateľa (koncesionára) terminálu intermodálnej prepravy – železničná infraštruktúra na Slovensku.