Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Rodinné právo a vysporiadanie majetku po rozvode

Rodinné právo má svoje pevné miesto v portfóliu služieb advokátskej kancelárie USGB.

Klientom poskytujeme poradenstvo pri riešení majetkových záležitostí pred uzavretím manželstva, v súvislosti s určením, zmenou a zrušením výživného, starostlivosťou o maloletých, úpravou styku s maloletými, určením a zapretím otcovstva, schválením úkonov maloletého, osvojením, ochranou práv detí a v neposlednom rade zastupujeme domácich aj zahraničných klientov pri rozvodoch a vo veciach zrušenia a vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode.

Naše skúsenosti

Privátni klienti

Právne poradenstvo ohľadom spísania a podania návrhov na rozvod a zastupovanie klientov v konaniach o rozvod manželstva, vrátane zastupovania vo veci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), určenia výšky výživného pre maloleté deti, úpravy starostlivosti a styku na čas po rozvode a zmeny mena a priezviska maloletých detí.

Privátny klient

Právne poradenstvo ohľadom určenia otcovstva a zastupovania klienta v konaní o určenie otcovstva, vrátane určenia výživného k maloletému, vo vzťahu ku ktorému sa určovalo otcovstvo.

Privátny klient

Právne poradenstvo a zastupovanie maloletej voči leteckému prepravcovi a zahraničnej poisťovni o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy v civilnom konaní spojenom s konaním o získanie súhlasu poručníckeho súdu na takúto žalobu a následne aj na uzatvorenie mimosúdnej dohody.

Privátny klient

Právne poradenstvo ohľadom vzájomných finančných plnení a darovaní časti majetku medzi manželmi za trvania manželstva z pohľadu zákonnosti takýchto plnení.

Privátny klient

Právne poradenstvo týkajúce sa určenia výšky výživného pre maloleté deti, úpravy starostlivosti a styku na čas po rozvode a vymáhania zročného výživného.