Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Obchodné spoločnosti, iné formy podnikania a corporate governance

Korporátne právo, zahŕňajúce právo obchodných spoločností, iných foriem podnikania a corporate governance, predstavuje silnú a stabilnú súčasť portfólia právnych služieb poskytovaných v advokátskej kancelárii USGB.

Vďaka bohatým skúsenostiam a kreatívnemu prístupu našich právnikov dokážeme vyhovieť aj špecifickým požiadavkám klientov.

V oblasti korporátneho práva poskytujeme komplexné právne služby týkajúce sa najmä zakladania, zmien, zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, družstiev, nadácií, občianskych združení, asociácií, zväzov, zmeny právnej formy, prípravy, prerokovania a schvaľovania korporátnych dokumentov, organizovania valných zhromaždení a zasadnutí výkonných a kontrolných orgánov, zvyšovania a znižovania základného imania a v neposlednom rade pri získavaní živnostenských a iných oprávnení a licencií potrebných na výkon regulovaných činností.

V oblasti corporate governance sa špecializujeme na optimálne nastavenie vzťahov a pravidiel medzi riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi, rozdelenie právomocí manažmentu a prípravu interných predpisov.

Naše skúsenosti

Nadnárodný operátor vlakovej prepravy

Právne poradenstvo pri cezhraničnom vnútro-skupinovom zlúčení slovenskej akciovej spoločnosti do českej spoločnosti s ručením obmedzeným a komplexným nastavením vzťahov a pravidiel medzi riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi v rámci nástupníckej spoločnosti.

Farmaceutická spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa mimosúdneho a súdneho zastupovania klienta ako zamestnávateľa proti bývalej zamestnankyni ohľadom dodržania klauzuly o zákaze výkonu podnikateľskej činnosti a o náhradu škody spôsobenej porušením zmluvného dojednania obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru zamestnanca.

Nadnárodná špedičná spoločnosť

Právne poradenstvo pri zlúčení troch dcérskych spoločností a zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Nadnárodný predajca kancelárskych potrieb

Právne poradenstvo pri zvýšení základného imania európskej spoločnosti novými vkladmi.

Nadnárodný výrobca vlákien

Právne poradenstvo pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií a squeeze out.