Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mediálne právo a ochrana osobnosti

Mediálne právo a ochrana osobnosti predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí špecializácie advokátskej kancelárie USGB. Vďaka bohatým skúsenostiam našich právnikov poskytujeme komplexné právne služby vydavateľom periodickej tlače, prevádzkovateľom elektronických médií, televíznym vysielateľom a iným subjektom podnikajúcim v oblasti médií a reklamy, a to tak z pohľadu zmluvného práva, ako aj z hľadiska verejnoprávnej regulácie.

Zastupujeme aj fyzické a právnické osoby, ktorých osobnostné práva, resp. dobré meno a dobrá povesť boli dotknuté neoprávneným zásahom. Nároky klientov uplatňujeme podľa tlačového zákona, zákona o vysielaní a retransmisii, zákona o reklame, Etického kódexu reklamnej praxe a v neposlednom rade podľa predpisov občianskeho či obchodného práva.

Naše skúsenosti

Významný komerčný televízny vysielateľ

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa nastavenia podmienok poskytovania obsahu vysielania televíznych programových služieb prevádzkovateľom retransmisie, ako aj vytvorenia na mieru šitých vzorových zmlúv o retransmisii, licenčných zmlúv a všeobecných obchodných podmienok súvisiacich s retransmisiou televízneho vysielania a poskytovaním audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Medzinárodný výrobca alkoholických nápojov

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta proti konkurenčnej spoločnosti pri podaní podnetu na Radu pre reklamu v súvislosti s porušením zákona o reklame a Etického kódexu reklamnej praxe pri klamlivom označovaní a reklame alkoholických nápojov.

Významný zahraničný vydavateľ tlače

Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní vo veci ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch voči zahraničnej speváckej celebrite, vrátane ospravedlnenia v printových a elektronických médiách.

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov proti leteckej spoločnosti, ako aj proti zahraničným nadnárodným poisťovniam zastupujúcim leteckú spoločnosť v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a o náhradu za výživné, za škodu a za smrť blízkej osoby spôsobenej pádom vrtuľníka.

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie pozostalých rodinných príslušníkov v mimosúdnom rokovaní a v súdnom konaní o ochranu osobnosti, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy proti osobe obvinenej z trestného činu vraždy, ako aj proti dvom najnavštevovanejším elektronickým médiám v súvislosti so zverejnením brutálneho videa zachytávajúceho spáchanie trestného činu vraždy.