Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Európske právo

Európske právo predstavuje neoddeliteľnú súčasť našej expertízy. Garanciou kvalitného právneho servisu v tejto oblasti sú niekoľkoročné pracovné skúsenosti našich právnikov z Európskej komisie v Bruseli, ako aj z pôsobenia v medzinárodných advokátskych kanceláriách v Bruseli či vo Viedni.

Ak si to vyžaduje povaha konkrétneho prípadu či projektu, vždy zohľadníme aj ich európsky rozmer a nájdeme riešenie, ktoré zodpovedá aktuálnym trendom európskeho práva.

V oblasti európskeho práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu, jednotného trhu, zastupovania klientov pred Európskou komisiou a súdmi EÚ (vrátane konaní o prejudiciálnej otázke), vykonávania analýz a poskytovania stanovísk ohľadom aplikácie primárnej a sekundárnej európskej legislatívy a rozhodovacej praxe európskych súdov a ostatných inštitúcií, ako aj posudzovania správnosti transpozície smerníc EÚ v Slovenskej republike.

Naše skúsenosti

Významný dovozca tabakových výrobkov

Právne poradenstvo a zastupovanie vo veci sťažnosti na Európsku komisiu, týkajúcej sa porušenia slobody pohybu tovaru v rámci Slovenskej republiky z dôvodu daňovej diskriminácie uplatňovanej vo vzťahu cigarám vyrobených v iných štátoch EÚ.

Nadnárodný maloobchodný potravinový reťazec

Právne poradenstvo vo veci možného porušenia slobody pohybu kapitálu v rámci Slovenskej republiky z dôvodu diskriminačného postupu orgánov štátnej správy vo vzťahu k podnikateľom z iných štátov EÚ.

Viaceré spoločnosti v oblasti farmácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov, zahŕňajúce podanie námietok proti zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, zastupovanie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie SR, podanie podnetu prokurátorovi, ako aj podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie SR na podanie návrhu na určenie neplatnosti zmluvy uzatvorenej postupom verejného obstarávania, podanie podnetu na vykonanie kontroly postupu zadávania zákazky, ako aj zastupovanie klienta v správnom súdnictve o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR.

Významná slovenská banka

Právne poradenstvo týkajúce sa ochrany investícií v oblasti stavebného a finančného sporenia z pohľadu európskej legislatívy.

Zahraničná spoločnosť

Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním podmienok na odpočet DPH podľa smerníc EÚ z dôvodu ich nesprávnej transpozície do zákona o dani z pridanej hodnoty.