Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Dedičské právo a správa majetku

Advokátska kancelária USGB poskytuje komplexné právne poradenstvo privátnym klientom v oblasti dedičského práva, správy majetku a medzigeneračného transferu kapitálu.

Právne služby zahŕňajú poradenstvo pri ochrane oprávneného dediča, vypracovaní závetov a pri vydedení, prípravu dohôd medzi dedičmi, zastupovanie klientov v konaniach o dedičstve pred notármi, ako aj v dedičských sporoch, vrátane sporov o neplatnosť závetu a vydedenia.

Naši právnici takisto poskytujú privátnym klientom služby a poradenstvo v súvislosti s daňovo-právnym nastavením rodinných holdingových štruktúr a medzigeneračným transferom kapitálu, t. j. prípravou staršej generácie na odchod do dôchodku a odovzdaním rodinných podnikov a iného rodinného majetku mladšej generácii, a to formou trustov, zvereneckých fondov alebo iných typov združení majetku.

Naše skúsenosti

Privátni klienti

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia rodinnej trustovej štruktúry za účelom medzigeneračného transferu kapitálu.

Privátni klienti

Právne poradenstvo týkajúce sa uzatvorenia dohody dedičov o vysporiadaní dedičstva a zastupovanie dedičov pred notárom, ako aj v súdnom konaní vo veci vysporiadania dedičstva.

Privátni klienti

Právne poradenstvo týkajúce sa zastupovania dedičov v dedičskom konaní, ktorých dedičstvo je predlžené (pasíva prevyšujú aktíva).

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní ohľadom neplatnosti závetu a započítania darov od poručiteľa pre obdarovaného ako dediča za života poručiteľa.

Privátni klienti

Právne poradenstvo ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva, zúženia zákonného rozsahu BSM za trvania manželstva a zastupovanie v konaniach o zrušenie BSM za trvania manželstva.